Zrealizowane projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej

IP Innovations sp. z o.o.  zrealizowało projekt nr RPMA.03.01.02-14-C356/19  pn.: „Usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez IOB dla IP Innovations sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem było wdrożenie innowacji oraz rozwój działalności gospodarczej poprzez poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Planowanym efektem realizacji projektu było wprowadzenie nowego produktu IP BOX do oferty spółki. Całkowita wartość projektu wynosi 168 510,00 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich to 104 124,00 zł.